Narkotika

ANDTS – en del i skolans systematiska kvalitetsarbete

Alla barn och elever har rätt till en trygg och hälsosam skolmiljö som är fri från alkohol, narkotika, dopning och tobak. Skolmiljön ska också präglas av bra relationer mellan elever, och mellan elever och lärare. Elever har också rätt till undervisning om alkohol, tobak, narkotika och dopning,  och dessa ämnen i skolan för att ge en helhetsbild.

Rektorn ansvarar för att organisera, leda och följa upp detta arbete. Det innebär att sätta upp mål och skapa bra förutsättningar och rutiner för skolans personal att arbeta med ANDTS-frågorna. ”Kvalitetsverkstaden” är ett verktyg som kan användas i detta systematiska kvalitetsarbetet.