Rätt kvalitet, evidens och effektiva program

Vad är rätt kvalitet?

Med rätt kvalitet menas här insatser som är verkningsfulla och effektiva, som ger avsedd effekt.

Vad är evidens?

Med evidens menas att något är vetenskapligt bevisat genom flera systematiskt insamlade, granskade och oberoende studier som visar på samma resultat. Metoder som bygger på evidens har rätt kvalitet.

Vad är effektiva program?

  • bygger på teorier om risk- och skyddsfaktorer
  • är anpassade till svenska förhållanden
  • innehåller utbildning till de som leder programmen
  • är strukturerade och med stigande svårighetsgrad
  • tränar sociala förmågor
  • återkommer regelbundet 1-2 ggr./vecka
  • har en tydlig teoretisk bas med en tydlig manual
  • innehåller föräldraengagemang
  • kräver programtrohet av utföraren.

SET programmet bygger på tidigare forskning om vilka skolbaserade preventionsprogram som är effektiva . Läs mer om förebyggande  insatser i skolan som främjar psykisk hälsa under Folkhälsoinstitutet skola- insatser som främjar.