Effekt (tidigare ÖPP, Örebro Preventionsprogram)

Effekt, tidigare kallat Örebro Preventionsprogram (ÖPP), är en konkret metod för hur tonårsföräldrar kan involveras i det alkohol- och drogförebyggande arbetet i skolan eller föreningslivet.

I Skåne dricker ungdomar mer än riksgenomsnittet och Helsingborgs unga är tyvärr inget undantag. Föräldrarna i Helsingborg har dessutom ett jämförelsevis tillåtande förhållningssätt till ungas alkoholvanor.

Vi vet genom aktuell forskning att föräldrarnas inställning har stor betydelse för ungas alkoholvanor.

Effekt är en kunskapsbaserad föräldramötesmetod. Grundtanken med programmet är att minska ungdomars alkoholbruk genom att rikta sig till deras föräldrar.

Bakgrund
I Helsingborg frågar vi efter verkningsfulla metoder för ett förebyggande arbete som är både kostnadseffektivt och enkelt att sprida. Effekt är ett exempel på en sådan metod. Den har blivit en populär metod i andra städer och den har fått ansenlig spridning.

Effekt är utvecklat av forskare vid Örebro Universitet och har testats och utvärderats med lovande resultat i fyra högstadieskolor i Örebro och Kumla under en treårsperiod.

Syfte
Effekt syftar till att förebygga tidig alkoholdebut, berusningsdrickande och normbrott bland ungdomar genom att påverka föräldrars förhållningssätt till ungdomars drickande.

Målgrupp
Föräldrar till ungdomar i motsvarande skolår (6) 7– 9.

Beskrivning av metoden
Programmet består av korta föräldraträffar (15-20 minuter) i anslutning till ordinarie föräldramöten i skolår 7-9 (i skolår 6-9 om skolan är en 6-9-skola).

Träffarna leds av särskilt utbildade ”föräldramötespresentatörer”.

Föräldrarna informeras om:

  • Ungdomsdrickande och vilken betydelse föräldrars inställning till alkohol har
  • Hur man som förälder kan förhålla sig till ungdomsdrickande, till exempel genom att inta en restriktiv hållning och tydliggöra detta förhållningssätt på ett konkret sätt.
  • Vikten av att föräldrar tillsammans sätter upp gemensamma regler och normer kring sådant som de tycker är angeläget, i synnerhet kring ungdomsdrickande.

I slutet av mötet ges föräldrarna tillfälle att diskutera och komma överens om förhållningssätt med varandra.

Resultat
När föräldraprogrammet ursprungligen utvärderades visade det sig att föräldrarna, där programmet genomfördes, i betydligt större utsträckning vidmakthöll en restriktiv attityd till ungas drickande. Ungdomarnas dryckesvanor påverkades markant. Det frekventa berusningsdrickandet halverades och dessutom minskade elevernas normbrytande beteende. Effekterna var märkbara även hos riskgrupper, det vill i det här fallet säga ungdomar som redan tidigt hade etablerade alkoholvanor.

Är Din skola eller förening intresserad av att använda Effekt?
Förutsättningen för att Effekt ska fungera och ge resultat är att metoden får stöd från skolans eller föreningens ledning och att man är beredd att arbeta långsiktigt med föräldrarna. Inledningsvis kan skolan få hjälp att hålla presentationerna. Under tiden förutsätts att skolan utbildar personal i metoden.

Utbildning i metoden
Du kan utbilda dig i metoden genom att gå en tvådagarskurs till föräldrapresentatör. Utbildningen leds av certifierade Effekt-instruktörer och är kostnadsfri för Helsingborgs skolor. Kostnad debiteras dock om man uteblir efter anmälan.

Under utbildningen varvas teoretiska föreläsningar med praktiska övningar. Önskvärd bakgrund hos dem som utbildas är arbete som lärare, skolsköterska, skolkurator, fritidsassistent, socialarbetare eller liknande.

För mer information om utbildningar
Kontakta Helsingborgs stads drogförebyggande samordnare Stefan Åberg 042 – 10 76 09.

Vill du veta mer om Effekt?
Mer information om Effekt, se deras hemsida.